top of page

Виртуални ИТ активи и управление на лицензи

Управлението на ИТ активи и лицензи е процес на проследяване и управление на хардуерни и софтуерни активи на организация, включително лицензи, договори за поддръжка, гаранции и използване. Целта на управлението на ИТ активи е да оптимизира стойността на активите, като същевременно минимизира техните разходи и рискове.

 

Процесът на управление на ИТ активи включва няколко задачи:

Откриване на активи: Това включва идентифициране на всички хардуерни и софтуерни активи в организацията, включително тяхното местоположение, конфигурация и използване.

Проследяване на активи: Това включва проследяване на жизнения цикъл на активите, от придобиването до изхвърлянето им, и актуализиране на тяхното състояние и местоположение, ако е необходимо.

Управление на лицензи: Това включва проследяване на софтуерните лицензи в организацията, осигуряване на спазване на споразуменията с доставчици и минимизиране на разходите за лицензи.

Управление на поддръжката: Това включва управление на споразуменията за поддръжка и гаранция за хардуерните и софтуерните активи, като се гарантира, че те са актуални и минимизиране на времето за престой.

Управление на риска: Това включва идентифициране и смекчаване на рисковете, свързани с ИТ активите, включително рискове за сигурността, рискове за съответствие и оперативни рискове.

Оптимизиране на разходите: Това включва оптимизиране на разходите, свързани с ИТ активите, включително разходи за доставка, поддръжка и обезвреждане.

Функцията за управление на ИТ активи и лицензи е критична за всяка организация, тъй като помага да се гарантира, че ИТ активите се използват ефективно и ефикасно и че организацията спазва лицензионните споразумения за софтуер и други регулаторни изисквания. Също така помага за минимизиране на рисковете, свързани с ИТ активите, като пробиви в сигурността и оперативни прекъсвания.

bottom of page