top of page
Servers

Виртуална поддръжка на инфраструктурата

Виртуалната поддръжка на инфраструктурата се отнася до поддръжката и управлението на физическите хардуерни и софтуерни компоненти, които изграждат ИТ инфраструктурата на организацията. Това включва сървъри, устройства за съхранение, мрежи и друго ИТ оборудване, което е необходимо за изпълнение на приложенията и услугите на организацията.

Инфраструктурната поддръжка може да включва широк набор от дейности, като инсталиране, конфигуриране, отстраняване на проблеми, поддръжка и наблюдение на хардуер и софтуер. От съществено значение е да се гарантира, че инфраструктурата е надеждна, сигурна и достъпна, за да отговори на нуждите на организацията и нейните потребители. В много организации инфраструктурната поддръжка се предоставя от специален екип от ИТ специалисти или се възлага на доставчик трета страна.

Задачите, включени в портфолиото за поддръжка на виртуална инфраструктура, са:

Мрежова поддръжка - Мрежовата поддръжка се отнася до поддръжката и управлението на мрежовата инфраструктура на компанията, включително хардуерните и софтуерните компоненти (рутери, комутатори, защитни стени и т.н.), които изграждат мрежата. Това включва задачи като наблюдение на мрежата, отстраняване на проблеми с мрежата, инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване и гарантиране на сигурността на мрежата. Персоналът за мрежова поддръжка е отговорен за гарантирането, че мрежата работи безпроблемно, ефективно и сигурно, и за предоставянето на техническа поддръжка на крайни потребители, които изпитват проблеми, свързани с мрежата.

Поддръжка на сървъри - Поддръжката на сървъри се отнася до набор от услуги и техническа помощ, предоставени за осигуряване на правилната работа, поддръжка и управление на сървърни системи. Това включва задачи като инсталиране на сървър, конфигуриране, наблюдение, отстраняване на проблеми, архивиране и възстановяване, оптимизиране на производителността и управление на сигурността. Сървърната поддръжка е от решаващо значение за осигуряване на висока достъпност, надеждност и мащабируемост на сървърната инфраструктура, за да отговори на нуждите на фирми, организации или потребители, които зависят от тях за своите ИТ операции. Сървърната поддръжка може да бъде предоставена от вътрешни ИТ екипи или от външни доставчици на ИТ услуги, в зависимост от нуждите и ресурсите на организацията.

Поддръжка на решения за виртуализация и облак - Виртуализацията е процес на създаване на виртуална версия на изчислителен ресурс, като сървър, операционна система, устройство за съхранение или мрежа, като се използва софтуер за разделяне на физическите ресурси на множество виртуални ресурси. Това позволява на бизнеса да оптимизира използването на своя хардуер и да намали разходите, тъй като множество виртуални ресурси могат да работят на един физически сървър. Облачните изчисления, от друга страна, включват предоставяне на достъп при поискване до споделен пул от изчислителни ресурси, като сървъри, хранилище, приложения и услуги, през интернет. Облачните решения могат да включват публични, частни и хибридни облачни модели и могат да предложат набор от предимства, като скалируемост, гъвкавост, рентабилност и лекота на управление. Виртуализацията и облачните решения често се използват заедно, за да осигурят на бизнеса по-ефективна и гъвкава ИТ инфраструктура. Например, виртуалните машини могат лесно да бъдат обезпечени и депровизирани в облачна среда, което позволява на бизнеса бързо да мащабира своите ресурси нагоре или надолу въз основа на търсенето.

Поддръжка за съхранение и архивиране на данни – Поддръжката за съхранение и архивиране на данни е набор от услуги, които се фокусират върху осигуряване на наличност, цялост и сигурност на данните на организацията. Това включва проектиране, внедряване и управление на системи за съхранение и архивиране на данни за защита на данните от загуба или повреда. Основните цели на поддръжката за съхранение и архивиране на данни са да се гарантира, че данните са достъпни, когато е необходимо, да се предотврати загуба на данни поради системни повреди или бедствия и да се спазват разпоредбите за защита на данните и поверителност. Това може да включва настройка и управление на устройства за съхранение, решения за архивиране на данни, репликация на данни, планиране на възстановяване след бедствие и архивиране на данни. Екипът за поддръжка, отговорен за съхранението и архивирането на данни, също ще наблюдава инфраструктурата за съхранение, ще гарантира оптимална производителност и ще отстранява всички проблеми, които могат да възникнат.

bottom of page