top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Раздел I 

 ДЕФИНИЦИИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, възлагани онлайн на „ВИРТУАЛ ДЕК” ЕООД /наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”/ и предоставяни онлайн на клиента /наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/, включително сключването от разстояние на договор за предоставянето и ползването на онлайн услуги в областта на информационните технологии. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: е дружество „ВИРТУАЛ ДЕК” ЕООД, регистрирано в Търговския Регистър на Република България, под ЕИК 207355792, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, Столична Община, район Възраждане, ул. „Пиротска„ № 45, ет. 1-ви над партерен, офис 54, което предоставя онлайн услуги в областта на информационните технологии на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на този договор; 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ/КЛИЕНТ: по смисъла на тези Общи условия е всяко физическо лице на и над 18 г. или юридическо лице, което заявява и ползва услугите, предоставени онлайн от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като сключва от разстояние договора за ползването и предоставянето на услугите съгласно настоящите Общи условия.  

 

4. УЕБСАЙТ: електронна платформа , хостван на уеб адреса https://www.vdtms.com/ и неговите под домейни – наричан за кратко по-долу „сайта“; 

 

5. АКАУНТ – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възложи услугата и който съдържа информация относно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.; 

 

6. УСЛУГИ: всяка/всички услуги, находящи се на сайта, споменати в Поръчката, които се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на сключен Договор. 

 

7.  ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, през сайта, съгласието си за възлагане на услугите от сайта. 

 

8. ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставянето и ползването на услугите през сайта, който договор се състои  от настоящите общи условия за ползване на сайта. 

 

9. СЪДЪРЖАНИЕ на сайта: е 

• цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; 

• съдържанието на всяко съобщение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; 

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на подизпълнителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; 

• информацията, свързана с услугите и/или прилаганите цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определен период от време; 

• данни относно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

10. ТРАНЗАКЦИЯ – действието от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по възстановяване на платена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за предоставянето и ползването на услугата/услугите през сайта, осъществявано единствено по банков път. 

 

11.1. Настоящите общи условия обвързват всички ВЪЗЛОЖИТЕЛИ- КЛИЕНТИ на сайта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че приема клаузите на тези Общи условия като изрично маркира полето „ПРИЕМАМ/СЪГЛАСЕН СЪМ”. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно. 

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който е публикуван на сайта. В случай на такава промяна ни ще ще публикуваме на сайта променената версия на Общите Условия, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ; 

11.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е обявена за недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби. 

11.4. Сайтът може да съдържа линкове към други уебсайтове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях. 

Раздел II 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ  

1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.1. Договорът за предоставяне и ползване на услуга/и в областта на информационните технологии от разстояние се смята за сключен при кумулативното изпълнение на всички изброени действия, а именно: избиране на конкретен пакет от услуги от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възлагането им за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез приемане на настоящите Общи условия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането на цената им по електронен път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на уведомление, по електронната му поща , изпратен на телефона му, че услугата/услугите са заплатени. 

Чл. 1.2. Договорът за предоставяне и ползване на услуга/и в областта на информационните технологии, сключен от разстояние, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се състои от настоящите общи условия. 

Чл. 1.3. Съгласно условията на този договор услуги в областта на информационните технологии, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, са услугите и/или пакетите закупени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през сайта. 

 

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА 

Чл. 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча и закупи услугата/услугите през сайта като направи Поръчка по електронен път, като заплати изцяло определената цена с кредитна или дебитна карта.  

Чл. 2.2. Поръчката се счита за възложена при условие, че е заплатена изцяло определената цена. 

Чл. 2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави възложената услуга лично и/или чрез трето лице. Изпълнителят има право да използва подизпълнители за изпълнението на възложената услуга по договора за предоставяне и ползване на онлайн услуги в областта на информационните технологии, сключен чрез сайта, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие затова с приемането на тези Общи условия. 

 

3. ЦЕНА. НАЧИН И СРОК НА ЗАПЛАЩАНЕ 

Чл. 3.1. Цената /абонаментна такса/ на предоставяните услуги е както следва, а именно:  

  1. Цена на услугата обявена на уеб-сайта. 

  1. Абонаментна такса на услугата обявена на уеб-сайта. 

  1. Цена на пакет услуги обявена на уеб-сайта. 

Чл. 3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена с кредитна или дебитна карта след получаване на линк за плащане на сайта, след като е заявил вида на услугата и е приел тези Общи условия. 

Чл. 3.3. Всички цени на услугите на сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. 

Чл. 3.4. Плащането с карта към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прави към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 3.5. За направеното плащане на определената цена за възложената услуга през сайта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно фактура съгласно българското законодателство. В тази връзка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е съгласен да получава такава фактура по електронен път, като е длъжен да актуализира данните си при заявяване на услугата.  

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи заявената и заплатена от него услуга. 

Чл. 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимата се цена в размер, срок и начин, посочени в тези Общи условия; 

Чл. 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

а/ получи дължимата се цена в размер, срок и начин, посочени в тези Общи условия; 

б/ получи всички необходими материали за извършване на възложената работа 

в/ не започва услугата докато не получи изцяло цената съгласно условията на тези Общи условия; 

г/ получава, обработва и съхранява предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лични данни в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед предоставяните му услуги; 

Чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а/ да извърши възложената му работа, при условие, че е заплатена изцяло цената; 

в/ да предостави информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за процеса на изпълнение на работата; 

Чл. 4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или забавяне, причинени от липсата на интернет услуги или лошо предоставяне на интернет услугите. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази търговска тайна и да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни при извършване на възложената услуга с изключение на случаите, когато тази информация се изисква да бъде разкрита по закон. 

 

6. ЛИЧНИ ДАННИ.ОБРАБОТКА 

Чл.6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение. 

Чл. 6.2. С предоставянето на свои лични данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в чл.6.1. 

Чл. 6.3. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, „ВИРТУАЛ ДЕК” ЕООД, с ЕИК  207355792, със седалище и адрес на управление: България, Република България, гр. София, Столична Община, район Възраждане, ул. „Пиротска„ № 45, ет. 1-ви над партерен, офис 54, електронен адрес: info@virtualdeck.net, тел. ......, е администратор при събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В тази връзка Ви предоставяме политиката ни за защита на събирането и обработването на лични данни. 

Чл. 6.4.1 „ВИРТУАЛ ДЕК” ЕООД, като администратор на лични данни, събира, обработва и съхранява определена информация за физическите лица при пълно съответствие с действащия Закон за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (“GDPR”). 

Чл. 6.4.2. За целите на настоящата политика „Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

Чл. 6.5. Категории данни и субекти 

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Субект на данни“). 

Администраторът събира лични данни по отношение на следните категории лица: 

– лица, представляващи дружествата, с които Администраторът има бизнес взаимоотношения; 

– лица за контакт в дружествата, с които Администраторът има бизнес взаимоотношения; 

– лица, които са заинтересовани от получаването на информационни услуги – информационен бюлетин, справочници и др.; 

Чл. 6.6. Цели на събирането на данните 

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели: 

1. За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, вкл. за: 

– изготвяне на всякакви документи; 

– установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс или по всякакъв друг законосъобразен начин; 

– комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване; 

– водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Администраторът е страна; 

–  обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора; 

– изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация; 

2. За маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни; 

3. За статистически цели. 

Чл. 6.6. Събиране на данните 

Данни на контрагенти (управители, представители и/или лица за контакт на юридическото лице по търговски договор) 

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключването на договор от разстояние и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и др. по електронна поща – предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на регистрационна форма. Лицата се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или в момента на получаване на данните им. 

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките. 

Като администратор на лични данни не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 14 години. 

Чл. 6.7. Обработването на данните на управителите и контрагенти се извършва на основание законен интерес и във връзка с сключването, съществуването, изменението и прекратяването на търговски и граждански договори при прилагането и изпълнение на нормативните изисквания на действащото българско законодателство. 

Чл. 6.8. Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от Администратора 

Администраторът предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. 

Администраторът се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно обработваните от него лични данни и, че лицата изцяло и напълно разбират и са информирани във връзка с обработването в съответствие с изискванията на GDPR и Българското законодателство. 

Администраторът предоставя информацията на лицата писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако лицето е поискало това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на лицето е доказана с други средства. 

Администраторът предоставя на лицата безплатно информация относно действията, предприети във връзка с искане относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на решения, без ненужно забавяне и в срок от един месец от получаване на искането. 

При необходимост този срок може да бъде удължен като Администраторът информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато съответно лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго. 

Ако Администраторът не предприеме действия по искането, Администраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред. 

Когато исканията на лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът може или (i) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или (ii) да откаже да предприеме действия по искането. 

Право на достъп на лицата 

Всяко лице има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: 

– целите на обработването; 

– съответните категории лични данни; 

– получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни (вкл. в трети държави или международни организации); 

– когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 

– съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със засегнатите лицата, или да се направи възражение срещу такова обработване; 

– правото на жалба до Комисията за защита на личните данни; 

– когато личните данни не се събират от самите лица, всякаква налична информация за техния източник; 

– съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за лицата. 

Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, лицата имат право да бъдат информирани относно подходящите гаранции във връзка с предаването. 

Администраторът предоставя на лицето копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от лицата, Администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато лицето подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако лицето не е поискало друго. 

Право на коригиране 

Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването лицето има право непълните лични данни да бъдат допълнени. 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) 

Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато: 

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

– лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването; 

– лицето възрази срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо администратора; 

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 

Когато Администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно предходния параграф да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че засегнатото лице е поискало изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на неговите лични данни. 

Право на ограничаване на обработването 

Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното: 

– точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; 

– обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

– субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните. 

Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес. 

Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, Администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването. 

Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването 

Администраторът съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това. 

Право на преносимост на данните 

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, когато (i) обработването е основано на съгласие във връзка с определени цели или на договорно задължение на субекта или предприемане на стъпки преди сключване на договор и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин. 

Когато упражнява правото си на преносимост, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. 

Право на възражение 

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него (когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора, или обработването е за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна), включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. 

Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, той изрично се уведомява за съществуването на правото по предходните параграфи, което му се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. 

Чл. 6.9. Технически и организационни мерки за защита на данните 

Защитата на данните на хартиено копие, както и на електронен носител от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поредица от вътрешно регулирани технически и организационни мерки. 

Чл. 6.10. Трансфер на лични данни 

Администраторът осъществява трансфер на лични данни в трети страни, извън Европейския съюз. 

Чл. 6.11 Нарушения. Уведомяване за нарушения 

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които „ВИРТУАЛ ДЕК“ ЕООД отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или по друг начин се обработват. В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми длъжностното лице по защита на данните. 

След като съответният служител на „ВИРТУАЛ ДЕК“ ЕООД получи информация за извършено нарушение, то трябва да определи дали конкретното събитие представлява нарушение на лични данни и да уведоми управителите на Администратора за събитието (в случай, че те не знаят). 

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът (чрез съответния служител), без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни. 

Когато и доколкото не е възможно информацията да се подаде едновременно, информацията може да се подаде поетапно без по-нататъшно ненужно забавяне. 

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът без ненужно забавяне, съобщава на субекта за нарушението. 

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него. 

Чл. 6.12. Унищожаване 

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от Администратора в предвидените законови срокове съгласно действащата нормативна уредба на Република България. 

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават. 

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител-чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството. 

 

Напомняме Ви, че можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на „ВИРТУАЛ ДЕК“ ЕООД  по всяко време, като изпратите своето искане до следния адрес за уведомление: info@virtualdeck.net 

 

РАЗДЕЛ III 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 7.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

Чл. 7.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 7.3. В случай, че между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд. 

bottom of page